0 minutes | Feb 10th 2021

VOV - Quốc hội với cử tri: Xây dựng cơ chế để không thể, không dám và không cần tham nhũng

- Từ nhiệm kỳ khóa XII đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh toàn diện trên tất cả lĩnh vực.
Trong Hội nghị Tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cuối năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt. Đây chính là cơ sở và nguồn động lực to lớn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phòng chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài, Cần xây dựng cơ chế để không thể, không dám và không cần tham nhũng.

--- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1nc/support
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share