0 minutes | Jan 5th 2021

VOV - Quốc hội với cử tri: Bài học quý báu từ Tổng tuyển cử đầu tiên

- Ngày này 75 năm trước, đã diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 6/1/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở nước ta. Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong hoàn cảnh thù trong, giặc ngoài, khó khăn chồng chất, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng; với sự tin tưởng, đoàn kết và lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, 1/1946, đã thắng lợi to lớn. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đã để lại những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, góp phần ngày càng hoàn thiện chế độ bầu cử Quốc hội.

Chủ đề : tổng tuyển cử, bài học, ký ức

--- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1nc/support
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share