82 minutes | Jul 12th 2020

Iron Rod 084 – Alma 43-46

The wars begin, Moroni checks in, and Alma checks out.

Ephesian 6:11-18

D&C 98:23-38

Alma 48:14

3 Nephi 3:

D&C 10:67-68

Deuteronomy 32:48

Deuteronomy 34:5-6

2 Nephi 10:11-16