4 minutes | Dec 27th 2017

غزل حافظ: شماره 6 - گوینده: فرشید

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد