5 minutes | Aug 11th 2015

غزل حافظ: شماره 4 - گوینده: فرشید

روشن از پرتوی رویت نظری نیست که نیست