3 minutes | Dec 27th 2017

غزل وحشی بافقی: شماره 2 - گوینده: فرزاد

ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم