38 minutes | Dec 2, 2018

Pagatawgon mga anak sa Dios

1 John 3:1 " Tan awa unsa nga matang sa gugma nga gihatag kanato sa Amahan nga pagatawgon Kita nga mga Anak sa Dios..."
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share