33 minutes | Dec 16, 2018

Grasya sa Dios nga labaw sa tanan

Efeso 2:8-9 " Kay tungod sa grasya kamu nangaluwas pinaagi sa pagtoo...."
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share