SME FREESTYLE PODCAST : กลยุทธ์การตลาด | เทคนิคการโฆษณา | การเพิ่มยอดขาย | อิสรภาพของเจ้าของธุรกิจ

About This Show

Show Info:

เจษฎา วีรบุญชัย จาก OHMPIANG และ SMEFREESTYLE จะมาเปิดเผยประสบการณ์ในการเริ่มต้นธุรกิจ, กลยุทธ์การตลาด, เทคนิคการโฆษณาทั้ง Online และ Offline, เคล็ดลับการขาย, การเพิ่มยอดขาย, การทำธุรกิจออนไลน์ และการสร้างอิสรภาพจากการทำธุรกิจส่วนตัว เพื่อช่วยให้ท่านสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ และมีการเติบโตทางธุรกิจแบบไร้พันธนาการ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำธุรกิจอะไรอยู่.Read more »

Listen Whenever

Related Shows