پادکست بخش نیمروزی شبکه رادیویی پیام

About This Show

Show Info:

هر روز از ساعت 10 بامداد تا 14 ، نوبت پخش برنامه های بخش نیــمروزی رادیو پیـــام است . ایــن بخش زمانی آغاز می شود كه هنوز جامعه نیاز به حركت در رسیدن به نقــــــطه های امید و موفقیت دارد. در این راه لحـــظه های گذر از بامـــداد را به نـیمه روز می پــــیوندد و ساعت های میانی را به لــطف اوقات روحانی اذان ظهر ، سرشار از نیایش می كند . این بخـش نیز در رساندن خبـرهای ایران و جهان به صــورت هر پانزده دقـیقه یكـــبار و پخــش پیام های ترافیــــك ، از جـمله بخـــش های پرشــنونده پیام است.Read more »

Listen Whenever

Related Shows