پادکست بخش عصرگاهی شبکه رادیویی پیام

About This Show

Show Info:

نقطه آغاز بخش عصرگاهی ، ساعت 14 و نقطه پایان آن ساعت 18 است . چهار ساعتی كه بخش عصرگاهی رادیو پیام ، پخش می شود ، از جمله لحظه های آرامش و آسایش مردم است و یا در مــــیانه كار و تـلاش ، نفسی تازه كردن و به استراحتی پرداختن . با چنین نگرشی ویژگی ، آرامش آفرینی در جامعه به عهده دست اندركاران بخش عصرگاهی است . هم در قالب گفتنی ها و هم موسیقی برنامه .Read more »

Listen Whenever

Related Shows