ஆஸ்திரேலியாவில் நமது வாழ்க்கையைப்பற்றி வலையொளியில்

About This Show

Show Info:

இவ்வலையொளி ஆஸ்திரேலியாவில் வாழும் இளைய அகதிகளுக்கு உருவாக்கப்பட்டது. மொழி, கலச்சாரம், உணவு, சுகாதார அமைப்பு, கல்வி, போக்குவரத்து, போன்றவையும் நாட்டிற்கு நாடு வேறுப்படுள்ளது, இதனால் வேறு நாட்டிற்கு புலம் பெயரும்போது  அவற்றைப் பற்றி கற்று அறிய வேண்டும்.Read more »

Listen Whenever

Related Shows