ஆஸ்திரேலியாவில் நமது வாழ்க்கையைப்பற்றி வலையொளியில்

About This Show

Show Info: இவ்வலையொளி ஆஸ்திரேலியாவில் வாழும் இளைய அகதிகளுக்கு உருவாக்கப்பட்டது. மொழி, கலச்சாரம், உணவு, சுகாதார அமைப்பு, கல்வி, போக்குவரத்து, போன்றவையும் நாட்டிற்கு நாடு வேறுப்படுள்ளது, இதனால் வேறு நாட்டிற்கு புலம் பெயரும்போது  அவற்றைப் பற்றி கற்று அறிய வேண்டும்.

Listen Whenever

Related Shows