صدایی دیگر - Radio Free Europe / Radio Liberty

About This Show

Show Info: صدایی دیگر، مجله‌ای هفتگی‌است که در آن رویدادهای مهم حوزه زنان، با کارشناسان در میان گذاشته و بررسی می‌شود. این برنامه یکشنبه هر هفته در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش می‌شود و تکرار آن را می‌توانید نیمه‌شب یکشنبه‌ها، و همچنین ۹ و ۱۱ صبح دوشنبه در رادیو فردا دنبال کنید.

Listen Whenever

Related Shows