نمای دور، نمای نزدیک - Radio Free Europe / Radio Liberty

About This Show

Show Info: «نمای دور، نمای نزدیک» برنامه‌ای هفتگی است که با تمرکز بر رویدادهای حوزه نشر، موضوعات هفته در گفت‌وگو با کارشناسان مختلف درصدد ارائه تصویری دقیق‌تر از زاویه‌ای متفاوت از مسئله است. این برنامه روزهای دوشنبه هر هفته در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش می‌شود و تکرار آن را می‌توانید نیمه‌شب دوشنبه‌ها، ۹ و.

Listen Whenever

Related Shows