نمای دور، نمای نزدیک - Radio Free Europe / Radio Liberty

About This Show

Show Info: «نمای دور، نمای نزدیک» برنامه‌ای هفتگی است که با تمرکز بر یکی از مهم‌ترین رویدادها و موضوعات هفته در گفت‌وگو با کارشناسان مختلف درصدد ارائه تصویری دقیق‌تر از زاویه‌ای متفاوت از مسئله است. این برنامه روزهای دوشنبه هر هفته در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود و تکرار آن را می‌توانید نیمه‌شب دوشنبه‌ها، ۹ و ۱۱ صبح روزهای سه‌شنبه و نیز ۱۱ صبح روزهای چهارشنبه در رادیو فردا دنبال کنید.

Listen Whenever

Related Shows